Zurich HB ชุมทางรถไฟใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ – ซูริค 1

Zurich HB เป็นตัวย่อของสถานีรถไฟซูริค หรือ Zürich Hauptbahnhof ค่ะ ที่นี่เป็นชุมทางรถไฟใหญ่ที่สุดของสวิส จึงเป็นจุดเริ่มต้นของซูริคได้ดีที่สุด และไฮไลท์ที่จะเล่าใหัฟังวันนี้ ไม่ใช่เส้นสายรถไฟที่วิ่งในและนอกประเทศ แต่เป็น 2 รูปปั้นที่สำคัญของสถานี

More