What to see in Saigon?

นอกจากสถาปัตยกรรมและกลิ่นอายของอาหารที่ฝรั่งเศสทิ้งร่องรอยไว้ใน “ไซง่อน” แล้ว วิถีการใช้ชีวิตแบบ “La vie en rose” หรือการใช้ชีวิตอย่างสุขนิยม ก็เป็นอีกหลักฐานการมาเยือนของฝรั่งเศสในเมืองเก่าแห่งนี้ค่ะ…

More