My Takayama : Hida Beef หมู่บ้านโบราณ สะพานแดง Namabashi และเทศกาล Takayama Festival

เส้นทางขับรถจาก Matsumoto มายัง Takayama ค่อนข้างโหดแต่ผลลัพธ์กลับให้ความสุขใจค่ะ … Takayama เมืองเล็กๆในเขต Gifu มีประชากรอยู่ไม่ถึงหนึ่งแสนคน เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาอย่างแท้จริง เส้นทางขับรถมาที่นี่จึงต้องผ่านอุโมงค์นับสิบ ทางโค้งลัดเลาะภูเขาและหักศอกอยู่หลายครา จนคิดอยู่ในใจว่าใครนะจะบ้ามาตั้งเมืองใช้ชีวิตท่ามกลางหุบเขา ถ้าพวกเขาไม่แข็งแกร่งจริง !!!

More