Spring – Seoul

tfp16

แสงแดดในฤดูหนาว และท้องฟ้าใสกระจ่าง ช่วยขับมวลสีน้ำเงิน แดง และเหลืองของหอยเจดีย์ Spring ตัวนี้ให้จัดจ้าน น่าเก็บภาพมากค่ะ

สีทั้งสาม และลวดลายของหอยสื่อถึงความกลมเกลียวของชนชาติเกาหลีใต้

Spring ตั้งอยู่ที่ต้นทางของคลองชองเกชอน เป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของกรุงโซล

ข้อมูล เซียนโซล